ਵਿਦਿਆ ਵੀਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਚ ਰਾਸੀ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ]1]

REHRAAS
Subscribe

ANAND – P2

ey mn myirAw qU sdw rhu hir nwly ]
AY MAN MEREAA TU SADAA RAHO HAR NAALE

O my mind, always remain with God (always remember God).

(man: mind, sadaa: always, raho: remain, Har: God, Naale: with).

hir nwil rhu qU mMn myry dUK siB ivswrxw ]
HAR NAAL RAHO TU MAN MERE DOOKH SABH VISARNA

O my mind, by remembering God you will forget all your sufferings.

(dookh: sufferings, sabh: all, visarna: forget)

AMgIkwru Ehu kry qyrw kwrj siB svwrxw ]
ANGIKAR OH KARE TERA KAARAJ SABH SAVAARNA

He will always help you, and by His help you will succeed in all your undertakings.

(angikaar: help, kaaraj: undertakings, endeavors)

sBnw glw smrQu suAwmI so ikau mnhu ivswry ]
SABHNA GALAA SAMRATH SUAAMI SO KIO MANO VISAARE

Our Master (GOD) is all powerful to do all things, then why forget Him from our mind.

(sabhna gala: all things, samrath: capable of doing, suaami: Master, mano: from mind, visaare: forget)

khY nwnku mMn myry sdw rhu hir nwly ]2]
KAHE NANAK MAN MERE SADAA RAHO HAR NAALE [2]

Nanak says, O my mind, always remain with God (always remember God)

(kahe: says, man: mind, sadaa: always, raho: remain, Har: God, Naale: with)

This is a good opportunity to memorize Gurbani, one Pauri at a time. You can concentrate better and enjoy more if you recite bani without looking at the gutka.

If you have any questions or comments, please email us at rajsinghmarwah@yahoo.com Any suggestions for improvement will be most welcome.

DID YOU KNOW
ONE SPIRIT, DIFFERENT BODIES

After Guru Nanak Dev ji, none of the Gurus used their names in their writings. They always used the name “Nanak” as if everything was written by Guru Nanak Dev ji. This reinforces our belief that all our Gurus had the same spirit in different bodies. The eternal source of spiritual knowledge that was within Guru Nanak Dev ji was passed on to each Guru and they uttered Gurbani that originated from the same source.)