ਵਿਦਿਆ ਵੀਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਚ ਰਾਸੀ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ]1]

REHRAAS
Subscribe

ANAND – P3

swcy swihbw ikAw nwhI Gir qyrY ]
SAACHE SAHEBA KYA NAHEEN GHAR TERE

O, the true Master, what is not in Your house (You are the giver of all material and spiritual things).

(saache: true, ever existing, saheba: master, implies God, kya: what, ghar: house, tere: your).

Gir q qyrY sBu ikCu hY ijsu dyih su pwvey ]
GHAR TA TERE SABH KICHH HAI JIS DEHE SO PAAVAE

You have everything, but (the precious gift of Anand or spiritual bliss) is received only by those whom you give Yourself (who become deserving of Your grace).

(sabh kichh: everything, dehe: give, pavavae: gets, receives)

sdw isPiq slwh qyrI nwmu min vswvey ]
SADAA SIFAT SAALAH TERI NAAM MAN VASAVAE

Then, (those fortunate ones who receive Your Grace) always sing praises of your virtues and keep Your Divine Name embedded in their hearts.

(sadaa: always, sifat: virtues, salaah: praises, Naam: the Divine Name, God, man: heart, vasavae: reside )

nwmu ijn kY min visAw vwjy sbd Gnyry ]
NAAM JIN KAE MAN VASEAA VAAJE SABAD GHANERE

and those whose are immersed in God’s remembrance, enjoy the endless beautiful melodies of Divine music vibrating in their hearts (they enjoy the true joy and spiritual bliss or Anand).

(jin ke: those whose, man: heart, vaseaa: resides, immersed in, vaaje: play, sabad: musical sounds, melodies, ghanere: many, endless)

khY nwnku scy swihb ikAw nwhI Gir qyrY ]3]
KAHAE NANAK SACHE SAHEB KYA NAHEE GHAR TERE [3]

Nanak says, O, the true Master, what is not in your house (You are the bestower of true joy and eternal bliss)

(saache: true, ever existing, saheb: master, implies God, kya: what, nahee: not, ghar: house, tere: your).

This is a good opportunity to memorize Gurbani, one Pauri at a time. You can concentrate better and enjoy more if you recite bani without looking at the gutka.

If you have any questions or comments, please email us at rajsinghmarwah@yahoo.com Any suggestions for improvement will be most welcome.

DID YOU KNOW
ONE SPIRIT, DIFFERENT BODIES

After Guru Nanak Dev ji, none of the Gurus used their names in their writings. They always used the name “Nanak” as if everything was written by Guru Nanak Dev ji. This reinforces our belief that all our Gurus had the same spirit in different bodies. The eternal source of spiritual knowledge that was within Guru Nanak Dev ji was passed on to each Guru and they uttered Gurbani that originated from the same source.)