ਵਿਦਿਆ ਵੀਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਚ ਰਾਸੀ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ]1]

Bani(ARDAAS)
Subscribe

ARDAS-P5

In this part of Ardas, we pray to God to allow us free access to our holy Gurudwaras that remained in Pakistan after the partition of India in 1947. After this, specific wording is used to suit the occasion for the congregation (e.g. regular divan, birth, death, wedding etc.) and Waheguru ji’s blessing is sought for the fulfillment of the purpose for which the congregation was done. At the end, we prey for the well being of all, irrespective of their race or religion.

HE AKAAL PURAKH, AAPNE PANTH DE SADAA SAHAAEE DAATAAR JEEO, SIRI NANKAANA SAHEB TE HOR GURUDWAARIAAN GURDHAAMAAN DE, JINHAAN TO PANTH NU VICCHORIAA GAYAA HAE, KHULE DARSHAN DEEDAAR TE SEVA SAMBHAAL DA DAAN KHALSA JI NU BAKSHO.

O, the Immortal One (God), the provider and ever protector of Your Khalsa Panth, Waheguru ji, bless us with the privilege of unrestricted visitation and right to upkeep the revered Gurudwara at Nankaana Saheb and other Gurudwaras and memorable places of our Gurus, from whom we have been separated.

kaal: death, Akaal: without death, immortal, purakh: personality, sadaa: always, sahaai: helper, protector, dataar: provider, Nankaana Saheb: birth place of Guru Nanak dev ji (now in Pakistan), Gurdham: places with Guru’s memories, vichhoria: taken away, separated, khule: open, unrestricted, darshan deedaar: holy sight, implies visitation, sewa sambhaal: service and protection, implies upkeep, baksho: provide, bless us with.

After this, specific wording is used to suit the occasion. The following wording is most commonly used in Gurudwaras at the completion of a service.

HE NIMAANIAAN DE MAAN, NITAANIAAN DE TAAN, NIOTIAAN DI OT, SACHE PITAA WAHEGURU JI, AAP JI DE HAZOOR SHABAD KEERTAN JI DI ARDAS HAE JI, AKHAR VAADHAA GHAATAA BHUL CHUK MAAF KARNI, AGON TON BAANI SHUD TE SAPASHT PARHAN DI TAAKAT BAKSHNI, BAANI DA BHAAV SABHNAA DE HIRDEAAN TE VASAANA. KAAM, KRODH, LOBH, MOH, AHANKAAR TON BACHAANA, UCHI, SUCHI TE PAVITAR ZINDAGI BAKSHNI.

O, the helper of the helpless, strength of the weak, hope of the hopeless, true father Waheguru ji, Gurbani kirtan has been performed in Your holy presence, forgive us for mistakes we make in reciting gurbani, bless us with the gift of reciting clear and correct gurbani in the future, let the true understanding of Gurbani enlighten everybody’s heart, protect us from the evils of lust, anger, greed, attachment, and ego, bless us with a pure and pious life with high character.

Nimaaniaan: helpless, maan: help, nitaaniaan: strengthless, weak, taan: strength, niotiaan: hopeless, ot: hope, sache pita: true father, hazoor: presence, akhar: word, vaadha ghaata: additions or subtraction of words, implies wrong pronunciation, bhul chuk: mistake, error, maaf: forgive, agon ton: in the future, shud: correct, spasht: clear, bhaav: true meaning, zist, hirdeaan: hearts, vasaana: dwell, absorb, kaam: lust, krodh: anger, lobh: greed, moh: attachment (with worldly temptations), ahankaar: ego, bachaana: protect, uchi: high, implies high character, Suchi: pure, pavitar: pious, zindagi: life, bakshni: bless.

SACHE PAATSHAH JI, AAP JI DE HAZOOR KARAH PARSHAAD DI DEG HAAZAR HAE, AAP JI NU PARVAAN HOVE, PARVAAN HOEA PARSHAAD SANGDAT DI RASNI LAAEK HOVE.

O, the true Lord, accept the offering of karah prashad and allow us to distribute the prashaad to the congregation.

Hazoor: in front of, Haazar: present, offering, parvaan: accept, rasni: tongue, rasni laaek: worth partaking.

SEI PIAARE MEL, JINAAN MILIAAN TERA NAAM CHIT AAVE

Waheguru ji, bless us with the company of Your loved ones, by whose association our hearts may get enlightened with Your Divine Name.

sei: those, mel: introduce, meet, implies ‘the company of’, jinaan miliaan: by meeting whom, by whose association, Chit: heart

NANAK NAAM CHARDI KALA, TERE BHAANE SARBAT KA BHALAA

May God’s Name (revealed by Guru Nanak) bring high and ever ascending spirits to all. May all be blessed under Your Will.

chardi: ascending, kala: condition, spirit, chardi kala: ascending spirit, implies positive thinking, tere bhaane: under Your Will (God’s Will), sarbat: all, bhala: well being, blessed.

If you have any questions or comments, please email us at rajsinghmarwah@yahoo.com Any suggestions for improvement will be most welcome.

DID YOU KNOW
ONE SPIRIT, DIFFERENT BODIES

After Guru Nanak Dev ji, none of the Gurus used their names in their writings. They always used the name “Nanak” as if everything was written by Guru Nanak Dev ji. This reinforces our belief that all our Gurus had the same spirit in different bodies. The eternal source of spiritual knowledge that was within Guru Nanak Dev ji was passed on to each Guru and they uttered Gurbani that originated from the same source.

THOUGHT FOR THE DAY
JO JEE HOE SO UGVAE MOH KA KEHAA VAO, BEEJE BIKH MANGAE AMRIT VEKHO EHO NIAO (SGGS-Asa Di Waar)

[Your thoughts become your words, (your words become your deeds). Doing evil and expecting goodness in return – what kind of a justice is that (you reap what you sow). ]