ਵਿਦਿਆ ਵੀਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਚ ਰਾਸੀ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ]1]

REHRAAS
Subscribe

CHOPAEE – 2

rwiK lyhu muih rwKnhwry ] swihb sMq shwie ipXwry ]
RAAKH LEHO MOHE RAAKHANHAARE, SAHEB SANT SAHAAE PIAARE

O, the great protector, Waheguruji, save me (from worldy evils or maya), O, beloved Master, You are the rescuer of Your saints.

raakh: protect; save, mohe: me; raakhanhaare: the Protector, Saheb: Master; sant: saints; sahaae: helper, rescuer; piaare: dear or beloved.

dIn bMDu dustn ky hMqw ] qumho purI cqur ds kMqw ]6]
DEEN BANDH DUSHTAN KE HANTA, TUMHO PURI CHATAR DASKANTA II6II.

(You are) friend of the poor and destroyer of evil, you are the Master of the Universe.

deen: poor or helpless; bandh: friend; dushtan: evil persons; hanta: destroyer, tumho: Yours (created by You); puri: world; chatar: four; das: ten; kanta: master, chatar daskanta: master of fourteen worlds, implies the whole Universe.

kwl pwie bRhmw bpu Drw ] kwl pwie isvjU Avqrw ]
KAAL PAAYE BRAHMA BAP DHARA, KAAL PAAYE SHIVJU AVTARA

It was with God’s will that Lord Brahma came in human form, it was with God’s will that Lord Siva was born

kaal: time, also means death, here it means destroyer, i.e. God; paaye: with; Brahma: Hindu God, (Lord Brahma is considered God of creation in Hindu mythology); bap: human body, bapdhara: took bodily form, Shivju: Hindu God, (Lord Shiva is considered God of death or destruction in Hidu mythology); avtara: born.

kwl pwie kr ibsnu pRkwsw ] kwl pwie kr ibsnu pRkwsw ]
KAAL PAAYE KAR BISHAN PARGAASAA, SAGAL KAAL KA KIA TAMASHA || 7||

It was with God’s will that Lord Vishnu was born, all these are amazing acts of the almighty God.

Bishan: Bishnu, Hindu God (Lord Vishnu is considered God of all provisions in Hindu Mythology); pargasaa: derived from the word prakaash, means came into being, implies ‘was born’, sagal: all this, tamaasha: play, act.

jvn kwl jogI isv kIE ] bydrwj bRhmw jU QIE ]
JAVAN KAAL JOGI SHIV KIO, BED RAAJ BRAHMA JU THIO

That God who created Lord Shiva, the great Yogi, and Lord Brahma, the master of Vedas.

javan: that, the One; Shiv: short form name of Shivji; Lord Shiva, kio: created, bed: Vedas; raj: raja or king, bedraj: king of Vedas, implies master of Vedas, thio: happened.

jvn kwl sB lok svwrw ] nmskwr hY qwih hmwrw ]8]
JAVAN KAAL SABH LOK SAVAARA, NAMASKAAR HAI TAHE HAMAARAA || 8||

and the God who created the whole world, I offer my salutation to that (great Master).

javan: the One (Waheguru); sabh: all; log: people; savara: create
namaskar: salute; tahe: to him; hamara: my

jvn kwl sB jgq bnwXo ] jvn kwl sB jgq bnwXo ]
JAVAN KAAL SABH JAGAT BANAAYO, DEV DAE-NT JACHHAN UPJAAYO

That God who created the whole world, and who created gods, demons, and yakshas.

jagat: world; banaayo: created, dev: devtas or angels; dae-nt: demons; jachhan: yakshas, another type of angel; upjaayo: made, created.

Awid AMiq eykY Avqwrw ] soeI gurU smiJXhu hmwrw ]9]
AAD ANT EKAE AVATAARA, SOI GURU SAMJHEYO HAMAARA || 9||

and He, (who) is there from beginning to the end (i.e. who is not bound by time), I consier only Him as my Guru.

aad: beginning; aant: the end; ekae: only one, avtaara: existent, soi: only that; samajheyo: consider.

nmskwr iqs hI ko hmwrI ] skl pRjw ijn Awp svwrI ]
NAMASKAAR TIS HI KO HAMAARI, SAKAL PRAJA JIN AAAP SAWAARI

I salute only to that (great King) who has created His subjects (people) Himself.

tis hi ko: only to Him, sakal: all; praja: subjects, (like in the kingdom of a king); aaap: self; sawaari: groomed, implies created

isvkn ko isvgun suK dIE ] s`qRün ko pl mo bD kIE ]10]
SIVKAN KO SIVGUN SUKH DEEO, SATRAN KO PAL MO BADH KEEO || 10||

He bestowes divine virtues and happiness on His devotees, and destroys the enemies (vices) instantly

sivkan: servants, devotees; sivgun: divine qualities; sukh: happiness; deeo: gives, satran: enemies, implies vices; pal mo: in a second (instantly); badh: destroy.

This is a good opportunity to memorize Gurbani, one Pauri at a time. You can concentrate better and enjoy more if you recite bani without looking at the gutka.

If you have any questions or comments, please email us at rajsinghmarwah@yahoo.com Any suggestions for improvement will be most welcome.

DID YOU KNOW
ONE SPIRIT, DIFFERENT BODIES

After Guru Nanak Dev ji, none of the Gurus used their names in their writings. They always used the name “Nanak” as if everything was written by Guru Nanak Dev ji. This reinforces our belief that all our Gurus had the same spirit in different bodies. The eternal source of spiritual knowledge that was within Guru Nanak Dev ji was passed on to each Guru and they uttered Gurbani that originated from the same source.)