ਵਿਦਿਆ ਵੀਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਚ ਰਾਸੀ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ]1]

REHRAAS
Subscribe

MUNDAAVANEE

muMdwvxI mhlw 5 ]
MU-N-DAAVANEE MEHLA PANJVAA-N

Mund means ‘to please’, mundaavanee means ‘one that gives spiritual pleasure or bliss’, Mehla 5: composed by by the 5th Guru.

Qwl ivic iqMin vsqU peIE squ sMqoKu vIcwro ]
AMimRq nwmu Twkur kw pieE ijs kw sBsu ADwro
THAAL VICH TIN VASTU PYEEO SAT SANTOKH VEECHAARO
AMRIT NAAM THAAKUR KAA PEYO JIS KAA SABS ADHAARO

The following three things always stay in a person’s heart- righteousness, contentment, and understanding of spiritual living- when God’s Immortal Name, which is the lifeline of everyone, dwells (in that persons heart).

Thaal: large plate, thaal vich: in that plate, here it implies ‘in that heart’, tin: three, vastu: things, pyeeo: are put in, implies stay in, sat: truth, implies rightousness or high character, santokh: contentment, veechaaro: contemplation, implies understanding of spiritual living, amrit: immortal, thaakur: Master, God, sabs: of everyone, peyo: put in, implies dwells in, adhaaro: support, implies lifeline, sustenance.

jy ko KwvY jy ko BuMcY iqs kw hoie auDwro ]
JE KO KHAAVAE JAE KO BHUNCHAE TIS KAA HO-E UDHAARO

When a person practices (these three things – righteousness, contentment, and spiritual living in his life), then he is liberated from the influence of worldly temptations (Maya).

Je ko: one who, khaavae: eats, implies practices, bhunchae: eats, khaavae bhunchae: keeps on eating, implies continues practicing in life, udhaaro: liberation, implies liberation from the influence of worldly temptations.

eyh vsqu qjI nh jweI inq inq rKu auir Dwro ]
EH VAST TAJEE NEH JAAEE NIT NIT RAKH URDHAARO

(O brother, you) cannot let go this precious thing (Amrit Naam), always keep it in your heart.

Vast: thing, tajee: left, let go, nit nit: every day, always, urdhaaro: ur means heart, dhaaro means keep, urdhaaro means keep in your heart.

qm sMswru crn lig qrIAY sBu nwnk bRhm pswro ]1]
TAM SANSAAR CHARAN LAG TAREE-AE SABH NANAK BRAHM PASAARO

Nanak says, one can successfylly cross this dark ocean of life (achieve salvation) by coming to Guru’s shelter. Then the person experiences the God’s existence everywhere.

tam: dark, implies dangerous, sansaar: world, charan: feet, charan lag: by holding on to feet, implies by relinquishing one’s ego and following Guru’s teachings, tareeae: swim across, implies achieve salvation, brahm: God, pasaaro: expanse, implies existence.

This is a good opportunity to memorize Gurbani, one Pauri at a time. You can concentrate better and enjoy more if you recite bani without looking at the gutka.

If you have any questions or comments, please email us at rajsinghmarwah@yahoo.com Any suggestions for improvement will be most welcome.

DID YOU KNOW
ONE SPIRIT, DIFFERENT BODIES

After Guru Nanak Dev ji, none of the Gurus used their names in their writings. They always used the name “Nanak” as if everything was written by Guru Nanak Dev ji. This reinforces our belief that all our Gurus had the same spirit in different bodies. The eternal source of spiritual knowledge that was within Guru Nanak Dev ji was passed on to each Guru and they uttered Gurbani that originated from the same source.)