ਵਿਦਿਆ ਵੀਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਚ ਰਾਸੀ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ]1]

SWAYYAS
Subscribe

SWAYYA – 3

JEET PHIRE SABH DES DISAAN KO, BAAJAT DHOL MRIDANG NAGAARE

(Brave warriors who could) conquer all the countries in the world, (marching their forces) with the beat of drums and trumpets,

Jeet phire: went on conquering, sabh: all, des: countries, disan: directions, baajat: beat, dhol: drums, mridang: trumpets, nigaare: large drums

GUNJAT GOORH GAJAAN KE SUNDER HINSAT HAE HAYRAJ HAZAARE

with many beautiful elephants roaring and thousands of superior horses making noises.

gunjat: roaring, goorh: high, many, gajaan: elephants, sunder: beautiful, hinsat: the noise that horses make, hayraj: superior horse, hazaare: thousands

BHOOT BHAVIKH BHAWAAN KE BHOOPAT KAON GANE NAHI-N JAAT BICHAARE

Such kings have existed in the past, present and future, nobody can count their numbers.

Bhoot: past, bhavikh: future, bhawaan: present, bhoopat: kings, kaon: who, Gane: count, bichaare: think, determine, nahi-n jaat bichaare: cannot be determined

SRI PAT SRI BHAGWAAN BHAJE BIN ANT KO ANT KE DHAAM SIDHAARE II 3 II

But without remembering the Supreme Master, God, (all those armies and victories were of no use), at the end they all departed for their final destination (died) leaving everything behind.

Sri pat: the master, sri bhagwaan: God, bhaje: remembering with love and devotion, bin: without, ant ko: at the end, dhaam: destination, ant ke dhaam: final destination, sidhaare: leave.

If you have any questions or comments, please email us at rajsinghmarwah@yahoo.com Any suggestions for improvement will be most welcome.

DID YOU KNOW
GURU GOBIND SINGH JI’S
  • Father was the 9th Guru, Guru Teg Bahadur ji
  • Grand Father (paternal) was the 6th Guru, Guru Hargobind ji
  • Great Grand Father (paternal) was the 5th Guru, Guru Arjan Dev ji
  • Great Great Grand Father (paternal) was the 4th Guru, Guru Ram Das ji
  • Great Great Great Grand Father (maternal) was the 3rd Guru, Guru Amar Das ji
THOUGHT FOR THE DAY
NAAL EAANE DOSTI VADAARU SEO NEHO, PAANI ANDAR LEEK JEO TISDA THAO NA THEHO (SGGS-Asa Di Waar)

[Friendship with an ignorant person and relationship with a rich person does not last long like a line drawn in water (intellectual and material compatibility is important for a lasting friendship) ]